Close

A Munka Érdeklődés Kérdőív

A MÉK – Munka Érdeklődés Kérdőív

Carl Bognar, a Kanadai Munkaügyi Szolgálat szakértőjeként rendelkezésünkre bocsátotta az 1985-ben kimunkált Kanadai Munkapreferencia Kérdőív angol nyelvű változatát, amelyet az Országos Munkaügyi Központ által bonyolított, Világbank által nyújtott hitel támogatásával adaptáltunk magyarra. A MÉK kérdőíves eljárás abban különbözik az általános pszichológia vizsgáló eljárásoktól, hogy csak meghatározott célra alkalmazható. Az egyén munkához való kapcsolódásának típusba sorolására ad lehetőséget, viszont nem alkalmas a személyiség általános érdeklődés- struktúrájának megállapítására. A kérdőív felhasználását csak a munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódóan javasoljuk.
A MÉK produkciófelülete 5 érdeklődéstípust tartalmaz, ezek a következők:

 • az irányító típus,
 • az újító típus,
 • a módszeres típus,
 • a tárgyias típus,
 • a szociális típus.

A kérdőív ötven állításból áll, egy-egy érdeklődéstípushoz 10-10 állítás tartozik, és a vizsgált személynek azt kell eldönteni, hogy ezek az állítások mennyire jellemzőek rá. Az érdeklődéstípust feltáró kérdőív csak a munkához kapcsolódó tevékenységek kedveltségi szintje alapján mér. A kérdőív értelmezési lehetőségét a munkához kapcsolódó érdeklődés típust jellemző pontszámok adják.
Az érdeklődéstípusok meghatározása a szerző megfogalmazásában:

Irányító (Direktív)
A direktív személyek szeretik vállalni a dolgokért a felelősséget és ellenőrizni azok menetét. Szívesen végeznek olyan munkát, amely szervezést, döntéshozatalt és mások munkájának szervezését igényli. Könnyen adnak parancsokat és utasításokat. Kedvvel szervezik saját tevékenységüket is. Függetlenek és önállónak tartják saját magukat.

Újító (Innovatív)
Az innovatív személyek szeretik megfigyelni a dolgokat és szeretnek kísérletezés útján eljutni a dolgok megoldásához. Ezeket a személyeket az érdekli, hogy a kérdések pillanatnyi információk folyamatos megoldásához közelebb jussanak és különböző módokat találjanak a probléma megoldására. Szeretik a tudományos témákat. Az innovatív személyek szeretik ha váratlan élményekkel kerülnek szembe de könnyedén alkalmazkodnak a változáshoz.

Módszeres
A metodikus személyek szeretik ha világos szabályok és szervezett módszerek szerint igazodhatnak el tevékenységekben. Szeretik az olyan munkát, ahol mások irányítása és felügyelete alatt dolgozhatnak, meghatározott utasítás szerint. A metodikus személyek szeretnek addig foglalkozni egy feladattal amíg azt befejezik. Kedvelik a megszokottat, a rutint és olyan munkát részesítenek előnyben, amely mentes a váratlan, problémás helyzetektől.

Tárgyias
Az objektív személyek szeretnek szerszámokkal, felszerelésekkel és gépekkel dolgozni. Szeretik megjavítani a dolgokat vagy új eszközöket készíteni különböző anyagokból. Fontos az anyag és a különböző eljárás, a készítés módjának összehangoltsága. Az objektív személyeket az érdekli, hogy felfedezze, hogyan működnek a dolgok, hogyan építették őket, hogyan alakították ki azokat.

Szociális
A szociális személyek szeretnek emberekkel foglalkozni, akár kereskedelmi akár segítő helyzetekben. Kedvelik a másokról való gondoskodást és szeretnek segíteni mások problémáinak azonosításában és megoldásában. A szociális személyek szeretnek másokkal együtt dolgozni és együttműködni. Azokat a munkákat részesítik előnyben, amelyek interperszonális kapcsolatokat igényelnek.

Értelmezési keret
Az egyéni tanácsadás folyamatában a maximálisan elérhető ötven ponthoz viszonyítva rangsorba állítjuk az elért pontszámok alapján az érdeklődéstípusokat. Az érdeklődéstípusok dominanciája alapján megbeszéljük a tanácskérővel az egyes érdeklődéstípusok jellemző tevékenységeit. Egyeztetjük a tanácskérővel, hogy elfogadja-e önmagára megfelelő jellemzőnek, amit a pontszámok mutatnak. Ezután az érdeklődési típusokból az intenzitás alapján típus kombinációkat készítünk, és ezek az érdeklődéstípus-kombinációk jellemzik azután a vizsgált személyt. Az érdeklődéstípus-kombinációhoz pályalehetőségeket keresünk, és ezeknek a pályalehetőségeknek számbavétele adja azt a hipotetikus feltételezést, hogy ezek közül lehet az érdeklődésének megfelelő munkafeladatokat választani.

A MÉK általában 16-17 éves kortól alkalmazható.

Tájoló – Érdeklődés (kék füzet) (Step + magyar változata)

Ez a módszer fiatalabb korosztály számára készült érdeklődés-kérdőív. A Tájoló a német Step+ eljáráshoz kapcsolódik, annak magyarra adaptált változata. A nürnbergi Munkaügyi Hivatalban Carl Hermanns úr bocsátotta rendelkezésünkre ezt az eszközt, amelyet 1990-ben adaptáltunk magyarra. Ezt az adaptálási folyamatot az Országos Munkaügyi Központ támogatásával végeztük. A Tájolóban alkalmazott érdeklődés-kérdőív 17 érdeklődési irányt tartalmaz. Produkciófelülete ennek az önértékelési kérdőívnek az, hogy segítsen megfogalmazni a fiatalnak, hogy milyen pályát választana akkor, ha csak az érdeklődési irányának megfelelően emelhetné ki a pályák sokaságából a neki megfelelőt. Itt a realitástól független, a személyiség hajlamainak, az egyén érdeklődésének megfelelő pályaorientációs folyamatot próbálunk modellálni. Ebben a kérdőívben egy 4 fokozatú skála segítségével kell válaszolni a feltett kérdésekre. Ezek az alábbiak:

1 – igen, ezt nagyon szívesen teszem
2 – igen szívesen teszem
3 – nem, kevéssé szívesen teszem
4 – nem, egyáltalán nem szívesen teszem

A 17 érdeklődési terület, amely segít az önmegismerésben, erősen kötődik a pályák világában felhalmozott, és a realitásban jól használható tapasztalatokhoz. A 17 érdeklődési terület az alábbi:

1. szabadban végzett munka
2. növényekkel, állatokkal foglalkozni
3. emberek között dolgozni
4. testi erő kell hozzá
5. formákkal, vonalakkal végzett munka
6. kézi erővel, szerszámmal végzett munka
7. technikai feladatokat ellátni
8. irodában dolgozni
9. embereken segíteni
10. eladni, vásárolni
11. tiszta környezetben dolgozni
12. gépeket összeszerelni és javítani
13.* automata gépekkel dolgozni
14. fémekkel dolgozni
15. elektromos készülékkel dolgozni
16. építőiparban dolgozni
17. laboratóriumban dolgozni

Értelmezési keret
Az adott válaszok segítségével kialakul a válaszlapon egy jól látható érdeklődésstruktúra, amely mutatja a pozitív, illetve negatív pólusokat. A tanácsadási beszélgetésben az a feladatunk, hogy ezeknek a pozitív, illetve negatív választásoknak az élményszintű tartalmát és a tényleges tapasztalatokat próbáljuk feltárni. Támogassuk a fiatalokat abban, hogy meg tudják fogalmazni az egyes érdeklődési területek elutasításának, illetve választásának okait. Segítsünk abban a folyamatban, hogy az érdeklődésük változékonyságát a fiatalok vállalni merjék. Emellett keressék azt az érdeklődésmagot, amelyre az adott életkorban támaszkodni lehet. Tevékenység elemzés és tapasztalatok elemzése alapján fogalmazódjék meg, hogy a tanácskérő pályaelképzelésében milyen szerepet játszik az érdeklődés.

PÉK – Pálya Érdeklődés Kérdőív (Tanácsadói változat)

 • Ez a kérdőív az U. S. Department of Labour 1979-ben kidolgozott Interest Check List adaptált változata. Észak-Amerikában és Kanadában forgalmazott legnagyobb, számítógéppel támogatott tanácsadási rendszerben a „Choices”-ban alkalmazzák ezt a kérdőívet. Ez a kérdőív abban segít, hogy a pályaterületek közül kiválasztható legyen az az irány, amely körébe tartozó foglalkozások szimpatikusak lehetnek a tanácskérő számára. A produkciófelület azon a feltételezésen alapul, hogy a választható foglalkozások 12 pályakörbe besorolhatók. Ezek a pályakörök az alábbiak:

 

 • művészeti – az érzelmek vagy gondolatok kreatív kifejezése iránti érdeklődést foglalja magában,
 • tudományos – a természet világának kutatása, és az ezzel kapcsolatos adatgyűjtés iránti érdeklődést jelenti, valamint az orvos- és humántudományokat is,
 • természet iránti érdeklődés – növények és állatok fizikai gondozása, rendszerint szabadtéri környezetben,
 • védelem (tekintély) – olyan érdeklődési irány, ahol a tekintélyt az emberek a tulajdon védelmében használják fel, ezen belül érvényesíthető legyen a törvények, szabályok és normák megfelelő rendszere,
 • műszaki – a műszaki alapelvek gyakorlati alkalmazása, gépek, kéziszerszámok vagy más technikák segítségével,
 • ipari – konkrét szervező tevékenységek iránti érdeklődés gyári környezetben,
 • adminisztráció-igazgatás – az adatokkal folyó munkák iránti érdeklődés, amely pontosságot is jelent, és ahol a munka rendszerint irodai környezetben folyik,
 • kereskedelem-eladás – mások befolyásolhatósága iránti érdeklődés, az árusítás, illetve az ehhez kapcsolódó kiegészítő technikák révén,
 • szolgáltatás – érdeklődés mások igényei és azok kielégítése iránt, ahol a gondoskodás dominál,
 • szociális-humanitárius – érdeklődés az emberek megsegí­tése iránt, szellemi, lelki, társadalmi vagy szakmai, fizikai vonatkozásokban,
 • vezetés-jog – mások vezetése iránti érdeklődés szóbeli ráhatással vagy gazdasági kapcsolatteremtés révén,
 • fizikai teherbírás – sport – a fizikai teljesítmények iránti érdeklődés, amelyekhez kapcsolódó tevékenységekben sokszor fizikai ügyességnek és erőnek van jelentős szerepe.

Egy-egy érdeklődési területhez különböző számú kérdés tartozik. A kérdésekre egy kétpólusú skála segítségével kell válaszolni, de emellett van lehetőség a „nem tudom” jelentésű válaszra is.

Értelmezési keret
A kérdőív eredményei két szempontból támogathatják a tanácskérőt. Egyrészt a tanácstalanság esetén a tevékenységek révén elvezetheti a tanácskérőt pályaérdeklődésének kijelöléséhez. Másrészt konkrét pályaterület megfogalmazása esetén a tanácskérő ellenőrizheti saját választásának tartalmát, így megerősítheti öndefinícióját a pályaérdeklődés vonatkozásában. Mindkét felhasználási módnál fontos kiegészítő elem, hogy a lista átolvasása után a pozitív kiemelésnek újabb lehetősége van: olyan két tevékenység kijelölése, amelyet feltehetően kedvvel végezne a tanácskérő. Ez természetesen a tanácsadás folyamatában igen jelentős támpontként értékelhető, ha erre a választásra a tanácskérő képes.

DÉK – Differenciált Érdeklődés Kérdőív

A 12-15 éves korosztály számára készített rangsorolási technikával dolgozó önértékelő eljárás. A kérdőív szerkezete kapcsolódik Todt Differenciált Érdeklődési Tesztjéhez, mert ugyanazzal a 11 érdeklődési iránnyal dolgozik, mint az eredeti teszt. A viszonylag fiatal korosztály számára készített kérdőív jelentősége abban van, hogy választható a munka világához nem kapcsolódó érdeklődési irány is.

11 érdeklődési irány:

 • szabadidőt kellemesen eltölteni,
 • biológiával foglalkozni,
 • irodalom és nyelvek,
 • adminisztrációval, politikával foglalkozni,
 • szociális tevékenységgel foglalkozni,
 • természettudományokkal foglalkozni,
 • matematikával foglalkozni,
 • művészettel foglalkozni,
 • sport,
 • zene,
 • közgazdaság.

Érdeklődés

A kérdőív adaptálása szorosan kapcsolódik a kanadai tanácsadói programokhoz. 16 éves kortól alkalmazható, tanulók és felnőtt munkavállalók körében egyaránt. A kérdőív 10 érdeklődési területre irányul. Egy-egy érdeklődési területhez öt tevékenység tartozik, amelyekről azt kell eldönteni, hogy érzelmileg elfogadó vagy elutasító az adott tevékenységgel a tanácskérő. A módszer produkciófelülete lehetőséget ad arra is, hogy az intellektuális vagy a gyakorlati beállítódás preferálja a tanácskérőt. Az érdeklődési területek a következők:

 • Dolgokkal vagy számokkal végzett munka.
 • Üzleti kapcsolat emberekkel.
 • Előírt, szervezett munka.
 • Társadalmi körülmények javítása.
 • Irányítás és szervezés.
 • Emberek tanulmányozása.
 • Tudományos vagy műszaki munka.
 • Absztrakt és alkotó munka.
 • Gépekkel végzett munka.
 • Dolgok megmunkálása, előállítása.

Az önértékelő eljárás három válaszlehetőséget kínál fel: igen – nem – nem tudom. Kérjük meg a tanácskérőt, hogy a bizonytalan válaszlehetőséget kerülje.

Az értelmezési keret: az érdeklődési területek domináns jellegéből kombinációkat alkotunk, amelyek megmutatják a pálya tartalmi összetevőit, illetve a pályaszintek kiválasztásához is adnak támogatást.

A pályaérdeklődést feltáró önértékelő eljárások jelentősége abban van, hogy nagymértékben hozzájárul a tanácskérő öndefiníciójához. Ha a tanácskérő képes elkötelezni magát meghatározott érdeklődési irányok vagy területek felé, akkor a tanácsadó számára áttekinthetővé válik a választható pályák, foglalkozások köre. A tanácsadási gyakorlatban az önértékelő eljárások segítségével a kiválasztott érdeklődési területekhez kapcsolódóan pályalistákat állíthatunk össze a tanácskérővel együtt, amely segítheti a döntési folyamatot. Az önértékelő eljárásokhoz kapcsolódóan számtalan lehetőség van, amelyet a tanácsadó igénybe vehet ahhoz, hogy pályalistákat készítsen önmaga számára és ezzel is felkészül a tanácskérő támogatására. (Az információk az Interneten is megtalálhatók, lásd Jegyzetben.)