Close

Értékek

Munkához kapcsolódó értékstruktúrát vizsgáló önértékelő eljárás

Super 1962-ben publikálta először önkitöltéses és kényszerválasztásos kérdőívét. Eredetileg 15 értékkörhöz több állítás kapcsolódott és az 1969-ben kiadott második változat tartalmazza az általunk is használt 45 állítást. Magyarországon Csepeli György és Somlai Péter alkalmazta a módszert a Felsőoktatási Kutató Központ megbízásából (Csepeli – Somlai, 1980). A Csepeli-féle változattal 1982 és 1986 között számos szerző (Schüttler, Benson, Rókusfalvy, Dancs, Szilágyi) végzett felméréseket, amelyeket az Oktatáskutató Intézet jelentetett meg Szilágyi Klára szerkesztésében 1987-ben.

1990 óta Super 1969-es kérdőívének megfelelő nem módosított változatával folytak felmérések, elsősorban a segítő szakmában dolgozók és a munkanélküliek körében.

A Super-féle munkakérdőív 45 állítást tartalmaz, amelyből a tanácskérők egy 1-5-ig terjedő skála segítségével alakítják ki saját értékstruktúrájukat. Miután kitöltötték a kérdőívet, az értékelőlap segítségével 3-3 értékválasztásra adott pontjaik összeadásával kapják meg az értékstruktúrát meghatározó pontértékeket.

Produkciófelület: 15 értékkör, amelyek a következők:
1. szellemi ösztönzés,
2. altruizmus,
3. anyagiak,
4. változatosság,
5. függetlenség,
6. presztízs,
7. esztétikum,
8. társas kapcsolatok,
9. fizikai környezet,
10. önérvényesítés,
11. hierarchia,
12. munkához kapcsolódó biztonság,
13. munkateljesítmény,
14. kreativitás,
15. irányítás.

A Super-féle értékkör tartalma a következő:

Szellemi ösztönzés
Super szerint olyan munkához kapcsolódik ez az értékkör, amely lehetővé teszi a független gondolkodást, és annak megismerését, hogy a dolgok hogyan és miként működnek.

A munkateljesítmény
A munkateljesítmény az a munkához kapcsolódó érték, amely a teljesítés érzését hozza a jó munkavégzésbe. A teljesítmény megmutatkozik a feladatra orientáltságban és a látható, kézzelfogható eredményeket hozó munka preferálásában. Itt meg kell jegyeznünk, hogy Super szerint ez az érték nem vonatkozik a magas fokú aktivitásra, tehát a munkában való magas fokú részvételre.

Az önérvényesítés
Super szerint az életmódra vonatkozik ez az érték. Olyan típusú munkával kapcsolatos, amely lehetővé teszi, hogy az egyén elképzelése szerint válasszon életformát, életmódot.
Super megjegyzi, hogy az önérvényesítés sokkal inkább adódik a pályaszeretetből, mint az érdeklődések és a képességek speciális típusaiból, tehát egyfajta érettség, szakmai vagy életkorbeli érettség szükséges az önérvényesítés értékének felismeréséhez.

Az anyagi ellenszolgáltatás
Az anyagi ellenszolgáltatás mint érték vagy cél, azzal a munkával kapcsolatos, amely jól fizet és lehetőséget ad az egyén számára fontos dolgok, tárgyak birtoklására és megszerzésére. Ezt az értéktípust anyagi értéknek is szokták nevezni.

Altruizmus
Az altruizmus munkaértékként abban a munkában jelenik meg, amelyben lehetővé válik mások boldogulásának előmozdítása. Az altruizmus felbecsüli a szociális kapcsolatokban megnyilvánuló értékeket és érdekeket.

Kreativitás
Mint érték olyan munkához kapcsolódik, amely lehetőséget nyújt új dolgok bevezetésére, új termékek megtervezésére vagy új elméletek kidolgozására. Super megjegyzi, hogy a kreativitás mint érték művészi és tudományos érdeklődéssel összekapcsolható.

Társas kapcsolatok
Azzal a munkával jellemezhető, amely a kedvelt munkatársakkal való kapcsolat megteremtését biztosítja. Például Super azt hozta fel, hogy az adminisztrátorok, alacsony szakmai szintű, foglalkozású személyek fontosabbnak tartják a társas kapcsolatokat, mint a felsőbb végzettségűek.

Presztízs
Azzal a munkával kapcsolatos, amely rangot jelent mások szemében, és tiszteletet ébreszt. A presztízs értékdimenzió inkább a mások általi tisztelet óhaját fejezi ki, mint a státus vagy a hatalom iránti vágyat. Ennek ellenére a presztízs nem választható el általában a státustól, gyakran a státus által meghatározott. Legtöbb ember – Super vizsgálatai szerint – nagy fontosságot tulajdonít ennek az értéknek.

Irányítás (vezetés)
Azzal a munkával kapcsolatos, amely lehetővé teszi a mások által végzett vagy végzendő munka megtervezését, megteremtését, megszervezését. Vezetési igények jellemzik az ebben a kategóriában magas értékeket adókat.

Változatosság
A munkatevékenységhez kapcsolódóan inkább az élvezetet, örömkeresést, mint a feladatorientációt tükrözi. Super szerint a különböző munkatevékenység típusai közötti differenciát nem lehet ítélni ennek az értékdimenziónak a mentén. A változatosság relatív fontossága az egyén lelki alkatától, a szubkultúrától, és azoktól a körülményektől függ, amelyben él.

Esztétikum
Mint érték abban a munkában rejlik, amely lehetővé teszi szép dolgok, tárgyak elkészítését, s hozzásegít a világ szebbé tételéhez.

Függetlenség
Azzal a munkával kapcsolatos, amely lehetővé teszi, hogy az egyén saját módszere szerint dolgozzék. Például olyan gyorsan vagy olyan lassan, ahogyan akar. Magában foglalja ez az érték az autonómiát, a saját magatartást, cselekvést és az aktivitás ellenőrzési fokát. Lényeges itt kiemelnünk, hogy a függetlenség mindig relatív, a társadalmi elvárás inkább az alacsonyabb pontérték felé tendál, a szubjektív élmény a magasabb pontértéket célozza meg.

Felügyeleti viszonyok
Az igazságos ellenőrzés alatt elvégzendő munkához kapcsolódó értékdimenzió. Az emberek szeretik tudni, hogyan és milyen alapon ítélik meg őket; a felügyeleti viszonyok a főnökkel való összeférhetőség fontosságát fejezik ki. Super adatai arra utalnak, hogy a csoportok nem figyelnek fel különösebben erre az értékre.

A munkával kapcsolatos biztonság
Olyan munkát tartunk fontosnak, amelynek a révén mindig biztosított a megélhetésünk. Kevésbé fontos, amit csinálunk, fontosabb, hogy nem fenyeget a munkahely elvesztésének lehetősége.

Fizikai környezet
A munkát végző számára fontos az a hely, helyzet, amiben a munkatevékenységet végzi, mert ez befolyásolja a közérzetét.

Értelmezési keret
1-1 értékkör minimálisan 3, maximálisan 15 pontot kaphat. Az értékek rangsorát a pontszámok rangsora adja. Így a legmagasabb pontszámmá jelölt érték a személyre jellemző legerősebb érték, majd az ehhez kapcsolódó értékek azonos ponttal, vagy egy ponttal leszakadva adják az értékkörökről kialakult értékcsoportot. Ez a 15 érték 1/3-a lehet, ezek a vezető meghatározó értékei a személyiségnek a munkára vonatkozóan. A legalacsonyabb pontot kapott érték (kb. 3-5 érték esik ebbe a kategóriába) adja az elutasított értékeket, és a rangsor középsőire (kb. 5-7 érték) pedig a kevésbé meghatározó érték jellemző.

Érték – Munkavállalás
(Super rövidített változata)

Az értékek megismerésére két rövidített változatot alakítottunk ki (Szilágyi, 1997). A rövidített változatok kialakításakor a faktoranalízis módszerével készített elemzés (Rudas – Szilágyi, 1986), illetve a kanadai szerzők kutatási eredményeire támaszkodunk. Mindkét kutatásban hat értékkört találtunk dominánsnak, amelyek 12 értékkör tartalmát fedték le.

  1. Intellektuális.
  2. Vezetés.
  3. Altruizmus.
  4. Munkahelyi légkör.
  5. Anyagiak.
  6. Kötetlenség.

A munkavállaláshoz kapcsolódóan 18 állítást sorolunk fel, amelyből öt fokozatú skálán adott válasz segítségével alakul ki a munkát kereső értékrangsora. Az önértékelő eljárásban kialakított értelmezési keret a következő:

Sokat gondolkodhatom, használhatom az eszem
Az ilyen emberek olyan munkahelyet szeretnének, ahol nem a kezükkel, hanem a fejükkel dolgozhatnak. Szeretnek problémákat megoldani, összefüggésekre rájönni, szeretik a feladatokat egyéni módon megoldani. Érték számukra az intellektuális, szellemi tevékenység az alkotás.

Vezethetek, irányíthatok
Az ilyen emberek olyan munkahelyet szeretnének, ahol mások tevékenységéért felelősséget vállalhatnak, ahol utasításokat adhatnak ki. Szeretnek többféle feladatot egyszerre átlátni, több emberrel kapcsolatot tartani, mások munkáját szervezni. Érték számukra, hogy a többiek hozzájuk fordulnak megoldandó kérdéseikkel.

Másokon segíthetek
Az ilyen emberek olyan munkahelyet szeretnének, ahol másokért dolgozhatnak. Fontos számukra, hogy gondoskodhassanak másokról, segítsenek másoknak. Szívesen elfogadják, hogy a másokért való felelősségvállalásuk külsőleg is megnyilvánuljon, pl. a ruházatban vagy igazolvánnyal. Személyes kapcsolatokat fontosnak érzik, anyagi ellenszolgáltatást ezekben a kapcsolatokban nem várnak, vállalják, hogy akiken segítenek azok függenek is tőlük.

Jó a munkahelyi légkör
Az ilyen emberek olyan munkahelyet szeretnének, ahol a munkatársakkal és a főnökkel is kellemes, szinte baráti viszonyt alakíthatnak ki. A munkahelyen egyéni problémáikat, tapasztalataikat, élményeiket megbeszélik, évfordulókat, névnapokat stb. megünneplik. A felelősséget az esetleges hibákért közösen vállalják, valamint a sikereket is közös eredményként élik meg.

Sok pénzt lehet keresni
Az ilyen emberek olyan munkahelyet szeretnének, ahol a munkabér magas és sok mellékes juttatás társul ehhez. Gyakran vállalnak teljesítménybérezést, de csak akkor, hogy ha a magas teljesítmény átlagon felüli bérezéssel jár. Fontos számukra a természetbeni juttatás, pl. ruhapénz, kedvezményes vásárlási lehetőség stb. Munkahelyet elsősorban a bérezés, kereseti lehetőségek szerint választanak, ezért gyakran változtatnak munkahelyet magasabb juttatás reményében.

Kevés szabály van
Az ilyen emberek olyan munkahelyet szeretnének, ahol sem a munkaidő, sem a feladatok nem kötöttek. Önállóan szeretik beosztani az idejüket, nem fontos számukra a határidő, de fontos lehet a teljesítmény. Munkaszerződés nélkül is hajlandók dolgozni, napi megállapodás alapján. A munkavégzés közben szeretik kellemesen érezni magukat, néha az alapvető szabályok betartása is nehézséget jelent számukra.

Értelmezési keret
Az értékstruktúra differenciáltságának mértéke, illetve a vezető és elutasított értékek elkülönítése. A meghatározott érték tartalmához kapcsolódóan tapasztalati élmények megbeszélése.

Érték – Pályaválasztás

A fiatal korosztály számára mindössze kétszer hat állítást tartalmazó kérdőívet dolgoztunk ki. Az első állítás-sort öt fokozatú skálával kell értékelni, míg a második állítás-sort rangsorolni kell. A domináns értékválasztás adja az értelmezés lehetőségét.

Az értelmezési keret:

a) A társas kapcsolatok
Fontos a munkatársakkal (iskolatársakkal) való jó kapcsolat.

b) Anyagiak
Fontos, hogy a munka, pálya magas fizetést, jó anyagi lehetőséget nyújtson.

c) A munkával kapcsolatos biztonság
Fontos, hogy a pályán, munkahelyen nem fenyeget a munkahely elvesztésének lehetősége.

d) Munkateljesítmény
Fontos, hogy a teljesítmény látható, kézzelfogható eredményekben mutatkozzék meg.

e) Fizikai környezet
Fontos az a hely, helyzet, környezet, amiben a munkatevékenységet végzik.

f) Munkamód
Fontos, hogy a munka egyenletes ütemű legyen és kevés felelősséggel járjon.

g) Változatosság
Fontos, hogy a munkavégzéshez öröm és elégedettség kapcsolódjék.

Értelmezési keret
12 éves kortól alkalmazható eljárás, ahol az érték kategóriák kialakítása támogathatja a pályaválasztási döntést.