Close

Munkamód

Munkamód

Csak bizonyos értelemben helytálló az a tétel, miszerint minden ember pótolható. Ha ezt az állítást nem egy bizonyos munkafeladat szempontjából nézzük, hanem az egész életnek, a teljes életpályának egészében, akkor kitűnik, hogy a társadalom egészében minden pálya és minden életút más jellegzetességet, más színt képvisel. A különbség egyik összetevője az a mód, ahogyan a munkánkat végezzük.

A munkamód egy olyan összetett pszichológiai tulajdonságunk, amely a munka sajátosságaiból fakadó, a munka tárgyi és személyi körülményeiből következő egyéni megoldások összességén alapszik. A munkamódot nagymértékben meghatározza az egyén érzelmi viszonya a munka tárgyához és a munkamozzanatok gyakorlása során bekövetkező öröm és elégedettség élménye. A munkamód szoros kapcsolatban van a munkaerkölccsel és a hivatással, amelyek a pályalélektan meghatározó fogalmai (Csirszka, 1966).

A munkamód változékonysága

A munkamód a felnőtt munkavégzés során többé-kevésbé kialakult személyiségtulajdonság. Sok összetevőből áll, így a képzés és a szakmai gyakorlat nagymértékben meghatározza a felnőtt munkavégző egyén munkamódját. Miután a munka sajátos érzelmi szférával rendelkezik, amelyet a munkavégzés eredménye, a munkához kapcsolódó erkölcsi örömök és a munkához kapcsolódó elégedettség nagymértékben befolyásol, így a munkamód változékonysága elsősorban érzelmi viszonyuláson alapszik. Kapcsolódik az érdeklődés és az érték változékonyságához is a munkamód alakulása. Ha a személyiség elfordul a munka tárgyától, megszűnik érdeklődése a biológia vagy a politika iránt, ez befolyásolja munkamódját is. Az új érdeklődési irány lehet ismét elméleti jellegű, mint pl. pszichológia vagy filozófia, de lehet gyakorlatibb jellegű, mint pl. laboratóriumi munka vagy szervezés. Ez a változás magával hozza a munkamód részbeni megváltozását. A munkamódban kevesebb változást eredményez a személyiség stabil tulajdonságaihoz kapcsolódó összetevő, pl. a szellemi munka vagy a fizikai munka iránti igény. A munkamód kevésbé változékony jellemzője az egyénnek, bár vannak olyan összetevői, amelyek fejlődnek és változnak (emocionális hatások), de túlsúlyban vannak azok az összetevők, amelyek a munkavállalás időpontjára kialakultak a személyiségben (invariábilis személyiségtulajdonságok).

A munkamód jellemzője a munkatempó. A gyors munkatempó gyakran társul gyors élettempóhoz is. Előfordulhat azonban, hogy viszonylag lassú munkatempó jellemzi a személyiséget, annak ellenére, hogy eleven és gyorsabb pszichés tempója. A munkatempó fontos olyan munkakörökben, ahol külső sürgetésnek van kitéve a dolgozó.

A munkatempóval szorosan összefügg a munka végzésének ritmusa. Egyes munkakörökben jelentős szerepe lehet a ritmusnak, amely a hasonló cselekvések visszatérő ismétlődését jelenti. A jó ritmus a munkának lendületet ad, ezzel sokszor átsegít a fáradtság és az unalom holtpontjain.

Az önállóság minősége meghatározó munkamódban. Hiánya az önállótlanság, amely összetettebb munkák végzésére alkalmatlanná teheti az egyént. Az önállóság teszi lehetővé a munkavégzés során az alkalmazkodást vagy akadályoztatás esetén a rugalmas elhatározásokat.

Minden munkatevékenységben jelentős szerepet játszik a célszerűség. A kitűzött feladat megvalósításához rendszerint több út vezet, több eszköz áll rendelkezésre, amelyek több-kevesebb választási lehetőség nyílik. Nyilván fontos, hogy a legmegfelelőbb utat legyen képes kiválasztani az egyén.

Gyakran a fizikai munka és a szellemi munka azonos szempont szerint ítélhető meg. Ez a szempont a precizitás vagy pontosság. A pontos munkavégzés szoros összefüggésben van a munkafeladathoz szükséges képességekkel, pl. alakító tevékenységeknél a kézügyességgel vagy alkotó tevékenységnél a tanulási képességgel.

A munka természetéből folyóan vannak változatos és többé-kevésbé egyhangú részfeladatok, így a munkamód jelentős összetevője a monotónia-tűrés. Jelen körülményeink között gyakori a tömegáru iránti igény, ennek előállítása sok esetben egyhangú feladatot jelent. Szinte minden munkakörnek vannak olyan részfeladatai, amelyek egyhangúak, amelyek igénylik az egyén monotónia-tűrését.

A munkamód gyakorlatilag igen fontos jellemzője a gondosság, fizikai munka esetén a tisztaság is a gondossághoz kapcsolódik. A szívvel és gonddal végzett munka mindig megjelenik a terméken, a munka eredményén. Nehezen jellemezhető és megítélhető összetevője a gondosság a munkamódnak.
A munkavégzés során gyakran felléphet fáradékonyság, amely az egyén teljesítményét befolyásolja, amelynek fiziológiai jellemzői, pl. a légzés felületessége vagy a mozdulatok határozatlansága szembetűnő. Felléphet fáradékonyság miatt feledékenység, kapkodás, elbizonytalanodás a döntésekben is.

Tapasztalatok

A munkamód nagymértékben meghatározza a sikerességet és az elégedettséget az életpályán. A munkaválasztás, pályaválasztás során figyelni kell az egyéni munkamód stabil összetevőinek összeegyeztetésére a választott munka-, pályakövetelményeivel. Ezen belül gyakori, hogy a fiatalok olyan pályát választanak, amelyek sok mozgást igényelnek, azonban mozgásigényük az életkor előrehaladtával kb. 25 éves korra csökken. Ha a választott pályán nincs mód a mozgás csökkentésére, akkor teherré válik számukra a munkavégzés. Az iskolai kudarcok miatt a tanulók gyakran elfordulnak a tanulástól és szívesen választanak kétkezi tevékenységet igénylő pályákat. Ez az élmény, a kudarc lassan elhalványul és a fiatalok olyan pályák iránt kezdenek érdeklődni, amelyekben ismét mód nyílik a szellemi tevékenységre. Úgy tűnik, hogy a mozgásigény megismerésének és a „fejjel” vagy „kézzel” végzett munka arányának és a munkavégzés fizikai környezetének, mint a munkamód összetevőivel kapcsolatos igényeknek, hangsúlyozott szerepet kell kapniuk a tanácsadásban. A munkavégzés körülményeire vonatkozó információk a foglalkozások leírásában találhatóak (lásd Pályaismeret fejezet).

A munkamód megismerése, önértékeléssel

Az alábbiakban a tanácsadásban használható egyszerűsített definíciót fogalmaztunk meg.

A munkamód komplex pszichológiai tulajdonságrendszer, számos összetevőből épül fel, ezért nehéz a munkamód egyszerű definícióját megfogalmazni. A tanácsadó lehetősége, hogy az életkornak megfelelő munkamód elemeket pl. mozgásosság, elméleti-gyakorlati beállítódás stb. részenként beszéli meg a tanácskérővel, vagy az alábbi egyszerű meghatározást ajánlja meg: a munkamód olyan tulajdonságunk, amelyben megfogalmazzuk hogyan szeretünk egy-egy feladatot megoldani.

A munkamód megismerésére kényszerválasztásos kérdőívet adaptáltuk. A kérdőív német és svájci nyelvterületen került kipróbálásra és jelentős a kapcsolata a Keller Neugung Struktúra Teszttel (Schmied, 1993). A kényszerválasztásos kérdőívnek két változata van, a rövidített változatot a 13 éves kortól alkalmazzuk, míg a teljes változatot 15-16 éves kortól javasoljuk alkalmazni.

Hogyan szeretek dolgozni?

című kérdőív öt válaszlehetőséget ad és aszerint, hogy a tanácskérő melyet választ, kap pályaterület ajánlatokat.
Produkciófelület: a választási lehetőségek rövidített formája a következő:

 • szabadban – szobában
 • kemény anyaggal – lágy anyaggal
 • nagyvonalú megoldások – aprólékos megoldások
 • szívesen kézzel – szívesebben fejjel
 • sok mozgást igényel – kevés mozgást igényel

Az értelmezéshez az alábbi besorolás segít:

 • Szabadban: természeti környezet, építőipari munkák, fával összefüggő tevékenységek, közlekedés
 • Szobában: vendéglátás, öltözködés, iparművészet, képzőművészet, technikai jellegű feladatok, szépségápolás, informatika.
 • Kemény anyaggal: természeti környezet, iparművészet, kézművesség, építőipar, szerelőszakmák, gépekkel-fémekkel való foglalkozás.
 • Lágy anyaggal: élelmiszer, vendéglátás, öltözködés, iparművészet, szépségápolás, nyomda-könyv-újság, egészségügy, nevelés, gondozás.
 • Nagyvonalú megoldások: természetes környezet, öltözködés, kézművesség, szépségápolás, eladás, előadóművészet, nevelés.
 • Aprólékos megoldások: élelmiszer, szépségápolás, építőipar, összeszerelő szakmák, vegyipar, technikai feladatok, papíripar, közlekedés, informatika.
 • Szívesebben kézzel: természet, élelmiszer, vendéglátás, iparművészet, szépségápolás, vegyipar, egészségügy, közlekedés, gondozás.
 • Szívesebben fejjel: nyomda-könyv-újság, öltözködés, elektronika, technikai feladatok, informatika, egészségügy, nevelés, közlekedés.
 • Sok mozgást igényel: természeti környezet, vendéglátás, öltözködés, építőipar, nyomda-könyv-újság, gépekkel, faipar, fémipar, eladás, közlekedés,előadóművészet.
 • Kevés mozgást igényel: élelmiszeripar, öltözködés, iparművészet, szépségápolás, szerelő- és összeszerelő szakmák, elektronika, technikai feladatok ellátása, üzleti élet, informatika, egészségügy, nevelés-gondozás,

Hogyan dolgozom?

A 13 ellentétpárt tartalmazó kérdőív a munkamód differenciáltabb feltárására ad lehetőséget. Tapasztalataink szerint a 13 választás alapján nehezen vezethető a beszélgetés, ezért e változat számítógépes formáját javasoljuk alkalmazni. Az értelmezéshez azonban közöljük az egyes választásokhoz tartozó pályaterületeket.

Pályaterületek

 • Szabadban: természeti környezet, építőipari munkák, fával összefüggő tevékenységek, közlekedés
 • Szobában: vendéglátás, öltözködés, iparművészet, képzőművesség, technikai jellegű feladatok, szépségápolás, informatika.
 • Kemény anyaggal: természeti környezet, iparművészet, kézművesség, építőipar, szerelőszakmák, gépekkel-fémekkel való foglalkozás.
 • Lágy anyaggal: élelmiszer, vendéglátás, öltözködés, iparművészet, szépségápolás, nyomda-könyv-újság-,egészségügy-, nevelés-, gondozás.
 • Nagyvonalú megoldások: természetes környezet, öltözködés, kézművesség, szépségápolás, eladás, előadóművészet, nevelés.
  Aprólékos megoldások: élelmiszer, szépségápolás, építőipar, összeszerelő szakmák, vegyipar, technikai feladatok, papíripar, közlekedés, informatika.
 • Szívesebben kézzel: természet, élelmiszer, vendéglátás, iparművészet, szépségápolás, vegyipar, egészségügy, közlekedés, gondozás.
 • Szívesebben fejjel: nyomda-könyv-újság, öltözködés, elektronika, technikai feladatok, informatika, egészségügy, nevelés, közlekedés.
 • Sok mozgást igényel: természeti környezet, vendéglátás, öltözködés, építőipar, nyomda-könyv-újság, gépekkel, faipar, fémipar, eladás, közlekedés, előadóművészet.
 • Kevés mozgást igényel: élelmiszeripar, öltözködés, iparművészet, szépségápolás, szerelő- és összeszerelő szakmák, elektronika, technikai feladatok ellátása, üzleti élet, informatika, egészségügy, nevelés-gondozás.
 • Ugyanabban az épületben: élelmiszert előállítani, iparművészet, szépségápolás, nyomda-könyv-újság, egészségügy, nevelés-gondozás.
 • Új helyszíneken: természetben dolgozni, öltözködés, építőipari munkák, szerelés és összeszerelés tevékenység, technikai feladatokat ellátni, üzleti életben dolgozni, közlekedés.
 • Állatokkal foglalkozni: természetben dolgozni, élelmiszert előállítani, vegyi anyagok és papíráruk előállítása, eladni, vásárolni, nevelés-gondozás.
 • Növények ápolása: természetben dolgozni, élelmiszert előállítani, vendéglátás, szépségápolás, vegyi anyagok és papíráruk előállítása, eladni, vásárolni, nevelés-gondozás.
 • Azonos emberek között: élelmiszert előállítani, iparművészet, nyomda-könyv-újság, elektronika, informatika-számítástechnika, egészségügy, nevelés-gondozás.
 • Új személyek között: vendéglátás, öltözködés, szépségápolás, nyomda-könyv-újság, előadóművészet, eladni, vásárolni, üzleti életben dolgozni, közlekedés.
 • Egyedül dolgozni: természetben dolgozni, élelmiszert előállítani, iparművészet, szerelő és összeszerelő tevékenység, elektronika, informatika-számítástechnika.
 • Másokkal dolgozni: vendéglátás, öltözködés, szépségápolás, építőipari munkák, faipari tevékenység, előadóművészet, gépekkel és fémekkel dolgozni, vegyi anyagok és papíráruk előállítása, üzleti életben dolgozni, egészségügy, nevelés-gondozás.
 • Technikai érzék: szerelő-összeszerelő tevékenység, elektronika, gépekkel és fémekkel dolgozni, technikai feladatokat ellátni, informatika-számítástechnika.
 • Művészi feladatok: vendéglátás, öltözködés, iparművészet, kézművesség, szépségápolás, építőipari munkák, nyomda-könyv-újság, faipari tevékenység, előadóművészet, nevelés-gondozás.
 • Testi erő: természetben dolgozni, élelmiszert előállítani, építőipari munkák, faipari tevékenység, gépekkel és fémekkel dolgozni, vegyi anyagok és papíráruk előállítása, egészségügy, nevelés-gondozás.
 • Kevés fizikai erő: öltözködés, szépségápolás, nyomda-könyv-újság, elektronika, előadóművészet, üzleti életben dolgozni, informatika-számítástechnika, egészségügy, nevelés-gondozás.
 • Iskolába járás: minden pályaterület idesorolható, a pályaszint határozza meg.
 • Iskolába járás nélkül: minden pályaterület idesorolható, a pályaszint határozza meg.
 • Számolni kell: élelmiszert előállítani, vendéglátás, építőipari munkák, technikai feladatokat ellátni, eladni, vásárolni, üzleti életben dolgozni, informatika-számítástechnika, nevelés-gondozás.
 • Szavakkal dolgozni: vendéglátás, öltözködés, szépségápolás, nyomda-könyv-újság, előadóművészet, eladni, vásárolni, üzleti életben dolgozni, egészségügy, nevelés-gondozás.

A munkám…

A kérdőív skálával történő értékelésre épül.
Produkciófelület: a munkamód, mint tevékenység jelenik meg.
Pl. 6. tevékenység „kísérletezni, elemezni, kutatni, valamit részletesen kidolgozni”. A tanácskérő három válaszlehetőséggel reagálhat:

 1. nagyon elégedett lennék
 2. kevéssé lennék elégedett
 3. egyáltalán nem lennék elégedett

A kérdőívet kétszer tölti ki a jelölt, először személyes profilját adja meg a kedvelt tevékenységek alapján, második alkalommal a választott pályaterülethez kell tevékenységeket illesztenie. Ez adja a pályaprofilt.

Értelmezési keret
A személyes profil és a pályaprofil összehasonlítása, amely 12 pályaterületre vonatkozik. (Lásd 4. fejezet.)